AMC MSc Research update


photos/Groep1.jpg
photos/DSC08891.jpg
photos/DSC08854.jpg
photos/DSC089121.jpg
photos/DSC089541.jpg
photos/DSC08958.jpg

AMC MSc Research update

Wim Koops en Edgar Wienen, hebben deze maand hun MSc thesis met succes verdedigd.

The service life of Infrastructure Assets. How to improve predictability?

Wim Koops, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
De thesis van Wim Koops betrof onderzoek naar de voorspelbaarheid van de levensduur van infrastructuur en hoe dit te verbeteren.

Wim gebruikte meerdere keren het woord “obsolescence” letterlijk vertaald “In onbruik raken”: zijn de functies van de infrastructuur nog wel “state of the art”; zijn de functies verouderd? Een ouderwetse mobiel werkt nog wel, en doet waar hij voor gemaakt is, maar wordt toch voor een smartphone of Ipad ingeruild. Kan RWS als beheerder van infrastructuur hier iets van leren? Scheepvaart neemt toe. Wanneer behoeft infrastructuur aanpassing? Wim wil er naar streven om prestatie eisen aan het ontwerp gedurende de levensduur van infrastructuur ‘levend’ te houden. Vooral de eisen t.a.v het in onbruik raken van infrastructuur. M.n. eisen die met de tijd veranderen en de basis zijn voor het technische ontwerp; invloed vanuit menselijke, ecologische, economische en culturele afwegingen.  In dit onderzoek is alleen gekeken naar de Water Infra Systemen (waterwegen, bruggen, sluizen, etc.) onder beheer van Rijkswaterstaat (RWS). Veel van deze beheerobjecten zijn gebouwd in de jaren 1920 en 1930 en zijn nu bijna aan het einde van hun beoogde levensduur.

Zijn aanpak is om in de eerste plaats te kijken naar aspecten van ‘niet technische’ veroudering en methoden om de informatie over deze aspecten te structuren en ‘levend’ te houden gedurende de levensduur van infrastructuur. Ten tweede is er gekeken naar de gerelateerde (RWS) processen en ten derde is een aanpak ontwikkeld om te komen tot een 'referentiemodel' dat inzicht geeft in veroudering van de infrastructuur.

In de Engelstalige pagina’s van deze  website kunt uw diepgaandere informatie over de Master Thesis van Wim Koops vinden.

Risk Based Scoping secured by Asset Management Control for Aging Coal Fired Power Plants

Edgar Wienen, E.ON Benelux (EBX), Rotterdam, the Netherlands
De thesis van Edgar Wienen betrof onderzoek naar de mogelijkheden om Risk Based Scoping (RBS) beter te beheersen m.b.v. Asset Management Control. In kort komt het erop neer dat RBS streeft naar het beter kunnen bepalen waar (scope) mogelijkheden zijn om geld en/of manuren te besparen door middel van een gestructureerde, transparante en geïntegreerde, risicomanagement aanpak waarbij continu wordt geïdentificeerd wat "need to haves" en "nice to haves" zijn. De veronderstelling daarbij is dat door deze meetbaar te maken men een betere controle krijgt over de uiteindelijke esluitvorming welke gestructureerd en gecommuniceerd kan worden volgens de AMC aanpak.

De Asset Management Control aanpak gecombineerd met Risk Management theorieën vormen de basis voor de nieuw ontwikkelde Risk Based Scoping leidraad. De richtlijn is gebaseerd op een processchema waarvan de fasen stap voor stap zijn uitgewerkt en waarin de actoren hun verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld.

Om de leidraad te testen is er een casestudie uitgevoerd binnen de E.ON Benelux. Verder zijn er twee presentaties gegeven om de aanpak ook door te nemen met E.ON leidinggevenden en personeelsmanagers. Deze presentaties hebben geleid tot positieve reacties en de case studie heeft aangetoond dat een aanzienlijke verbetering potentieel anwezig is.

Meer informatie en de theses zelf kunt u vinden op onze website via de links; Koops & Wienen.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre